Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

A PRAVIDLÁ HERO RACE

Hero Race je prekážkový beh rozdelený do jednotlivých kategórií.

Všeobecné podmienky a pravidlá HERO RACE (ďalej aj „podmienky“), sú platné pre všetkých účastníkov pretekov s názvom HERO RACE (ďalej aj „preteky“). Týmito podmienkami je povinný sa oboznámiť a riadiť nielen účastník pretekov (ďalej aj „účastník“ alebo „pretekár“), ale aj každý iný účastník alebo návštevník pretekov bez ohľadu na jeho úlohu na pretekoch, či osobný status. Pokiaľ sa v týchto podmienkach používa pojem „účastník“ myslí sa tým v užšom význame „pretekár“ a širšom význame každý iný účastník alebo návštevník pretekov, ak je z podmienok zrejmé, že sa vzťahujú na všetkých účastníkov alebo návštevníkov.

Organizátor pretekov, Pierott, n.o. (ďalej len „organizátor“), si vyhradzuje právo zmien a doplnení týchto Všeobecných podmienok a pravidiel HERO RACE.

V prípade nesúhlasu s týmito podmienkami, nie je možné sa na preteky zaregistrovať, zaplatiť štartovné a zúčastniť sa pretekov HERO RACE.

Základnou podmienkou účasti na pretekoch HERO RACE je dobrý zdravotný stav, vyplnený a podpísaný reverz a riadna registrácia. Ďalšou podmienkou účasti na pretekoch HERO RACE je súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami a pravidlami HERO RACE.

Registrácia na preteky

Registrácia na preteky je možná prostredníctvom webového sídla www.herorace.sk.
Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o prihlasovanej osobe.
Pri registrácii maloletých na preteky musia byť poskytnuté pravdivé informácie o prihlasovanej osobe, ako aj o jej zákonnom zástupcovi.
Účastník je zodpovedný za pravdivosť poskytnutých údajov a je povinný si tieto údaje riadne a včas skontrolovať. V prípade zmeny alebo doplnenia údajov je povinný bezodkladne informovať organizátora.
Po úspešnej registrácii obdrží účastník na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdzujúci e-mail o registrácii. Toto potvrdenie o registrácii je účastník povinný uchovať v elektronickej alebo tlačenej podobe. Toto potvrdenie je potrebné vytlačiť, doniesť so sebou a odovzdať pri registrácii v deň pretekov.
Ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť pretekov, môže svoju registráciu previesť na inú osobu za podmienky, že tento nový účastník spĺňa Všeobecné podmienky a pravidlá HERO RACE a súhlasí s nimi. Prevod na iného účastníka je možný v lehote maximálne 5 dní pred pretekmi.
Registrácia na preteky sa stáva platnou až zaplatením štartovného a pripísaním štartovného na účet organizátora. Po riadnom zaregistrovaní a zaplatení štartovného sa zaregistrovaná osoba môže zúčastniť pretekov.

Platba za štartovné

– Platbu je možné realizovať prostredníctvom webového sídla www.herorace.sk.
– Podmienkou účasti na pretekoch HERO RACE je riadne vyplnená registrácia vrátane všetkých dokumentov a zaplatenie štartovného poplatku.
– Platbu je možné vykonať platobnou kartou, alebo prevodom na bankový účet organizátora, vedený v Tatra banka, a.s. číslo účtu.: SK81 1100 0000 0029 4608 2755.
. Platba prevodom na účet musí byť identifikovateľná, a preto je potrebné pri prevode na účet uviesť v poznámke meno a priezvisko pretekára, dátum narodenia a označenie preteku, na ktorý sa registruje.
. Platba za štartovné musí byť pripísaná na bankový účet minimálne 2 dni pre pretekmi.
. Štartovné nie je možné použiť na iné preteky, než na aké bola vykonaná registrácia a zaplatené štartovné s výnimkou uvedenou v časti „ZRUŠENIE PRETEKOV, VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO“.
Organizátor nie je platcom DPH.
. Pri medzinárodných platbách môžu byť k platbe za štartovné pripísané bankové poplatky, ktoré v plnej miere znáša príkazca, teda osoba, ktorá platbu vykonáva.
. Riadnou registráciou a zaplatením štartovného vyjadruje pretekár súhlas so Všeobecnými podmienkami a pravidlami HERO RACE.