Osobné údaje

INFORMOVANIE DOTKNUTEJ OSOBY O OCHRANE

OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI REALIZÁCII PRETEKOV HERO RACE

v zmysle čl. 13. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“ alebo „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikačné a kontaktné
údaje prevádzkovateľa

Pierott, n.o., sídlo: Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov, Slovenská republika; štatutárny orgán: Mgr. Marián Beliš – riaditeľ n.o.; IČO: 45740372; DIČ: 2023692473; registrový úrad: Okresný úrad Prešov; registračné číslo: 383/2013; Email: info@pierott.com; Tel.: +421 910 845 055 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Všeobecné informácie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov sú sprístupnené na webovom sídle prevádzkovateľa https://herorace.sk v sekcii GDPR ochrana osobných údajov.

V prípade, že dotknutá osoba nemá možnosť oboznámiť sa s informáciami prostredníctvom internetu, je tieto informácie možné prevziať v papierovej podobe v sídle prevádzkovateľa.

Účel a právny základ
spracúvania osobných údajov

Súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel realizácie pretekov HERO RACE (ďalej aj „preteky“) a následných obchodných a marketingových aktivít prevádzkovateľa.
Na tento účel spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, štátna príslušnosť, klub, telefón, email, pridelené štartovné číslo s menom a poradie na štartovacej listine, výsledný čas a umiestenie pretekára (výsledková listina), obrazové snímky, audiovizuálne a/alebo zvukové záznamy.

Plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR súvisiace s účasťou dotknutej osoby na pretekoch HERO RACE a s tým spojené dodanie objednaných produktov alebo služieb.

Na tento účel spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, email.

Plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR pri uchovaní údajov o Vás a Vašej registrácii a účasti na pretekoch HERO RACE v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
Na tento účel spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, email.

Ochrana životne dôležitých záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR v prípade vzniku krízových situácií.

Na tento účel spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, email.

Náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spočíva v komplexnom zabezpečení Vašej účasti na pretekoch HERO RACE, v poskytnutí služieb, marketingových činnostiach, bezpečnosti a ochrany práv. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv.

Na tento účel spracúvame nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, adresa (ulica, mesto, PSČ, štát), telefón, email, klub, údaj o zdravotnej poisťovni, pridelené štartovné číslo s menom a poradie na štartovacej listine, výsledný čas a umiestenie pretekára, platobné údaje pretekára v rozsahu identifikácie platby, obrazové snímky, audiovizuálne a/alebo zvukové záznamy. Pri účasti maloletých osôb sa spracúvajú aj osobné údaje zákonných zástupcov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, email, telefón.

Zoznam spracúvaných
osobných údajov

O dotknutých osobách spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, adresa (ulica, mesto, PSČ, štát), telefón, email, klub, údaj o zdravotnej poisťovni, pridelené štartovné číslo s menom a poradie na štartovacej listine, výsledný čas a umiestenie pretekára, platobné údaje pretekára v rozsahu identifikácie platby, obrazové snímky, audiovizuálne a/alebo zvukové záznamy. Pri účasti maloletých osôb sa spracúvajú aj osobné údaje zákonných zástupcov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, email, telefón.

Dotknuté osoby sú účastníci pretekov HERO RACE a v prípade maloletých aj ich zákonní zástupcovia.

Príjemcami osobných údajov sú naši sprostredkovatelia, najmä subjekty poskytujúce IT služby, služby v oblasti štatistiky a marketingu, služby registrácie a prezentácie účastníkov pretekov, merania časov na podujatiach, spracovanie štartových a výsledkových listín pretekov, informačné služby pretekov, subjekty, ktorých produkty a služby je možné objednávať v rámci organizácie pretekov, iné subjekty, ktoré určí zákon najmä bezpečnostné zložky, zdravotné poisťovne, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, tretie subjekty, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (najmä súdy, polícia, iné štátne orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori).

Naši sprostredkovatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s platnou legislatívou. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Pracujeme tiež s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tie nám umožňujú lepšie porozumieť, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s našimi službami, ale aj inými stránkami.